Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Let it flow: Let it flow, ingeschreven bij de KVK onder nummer 78371279.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Let it flow een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van diensten/werkzaamheden.
3. Opdracht c.q. overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgever en Let it flow tot het verrichten van werkzaamheden door Let it flow ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen, ook mondelinge, tussen Let it flow en de opdrachtgever.
2. Door het verlenen van een opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door Let it flow gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Let it flow uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Let it flow en opdrachtgever zijn overeengekomen. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van desbetreffende opdracht. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Let it flow ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
6. Wanneer één of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 – Offertes
1. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door of namens opdrachtgever is verstrekt.
2. De door Let it flow gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Let it flow is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk is bevestigd. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
3. Let it flow kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten.

Artikel 4 – Opdrachten
1. Alle opdrachten worden uitgevoerd middels een overeenkomst van opdracht.
2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Let it flow komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Let it flow retour is ontvangen. Deze bevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Let it flow verstrekte informatie. Een bevestiging door opdrachtgever via e-mail, SMS of WhatsApp kwalificeert als ondertekende opdrachtbevestiging.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Let it flow ter beschikking gestelde informatie.
4. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is van de kant van Let it flow sprake van een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverplichting.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de aangegeven periode in de overeenkomst en geldt totdat de opdracht is beëindigd.
6. Let it flow zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een vrije beroepsbeoefenaar mogen worden gesteld.
7. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
8. Let it flow is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Tarief en tariefaanpassing
1. Let it flow hanteert een uurtarief, tenzij partijen afwijkende honorarium afspraken hebben gemaakt. Dit tarief of honorarium is exclusief BTW en bijkomende kosten.
2. Let it flow brengt bijkomende kosten afzonderlijk in rekening. Onder “bijkomende kosten” wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: reistijd, reiskosten/kilometervergoeding, kantoorkosten.
3. Opdrachtgever is gehouden aan Let it flow een door Let it flow in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Let it flow dat opdrachtgever redelijkerwijs verzoekt.
4. Let it flow heeft, telkens wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Let it flow heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Let it flow behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven jaarlijks aan te passen. Let it flow zal dit uiterlijk 1 maand van tevoren aankondigen.

Artikel 6 – Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Let it flow aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Let it flow factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Let it flow het recht, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Let it flow.
4. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Let it flow gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert Let it flow een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.
5. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting kan Let it flow weigeren de werkzaamheden aan te vangen dan wel deze opschorten of staken.
6. Let it flow heeft het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Let it flow verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 7 – Annuleringen
1. In geval annulering door (cliënt van) opdrachtgever plaatsvindt binnen 24 uur voor een geplande afspraak, wordt 70% van een regulier consult doorberekend aan opdrachtgever.
2. In geval (cliënt van) opdrachtgever zich niet meldt voor de afspraak, wordt 100% van een regulier consult doorberekend aan opdrachtgever.
3. Indien sprake is van het annuleren van trainingen geldt dat opdrachtgever het volgende moet vergoeden:
a) 25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor de aanvang van de training;
b) 50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training;
c) 100% van het totaalbedrag bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training.

Artikel 8 – Klachten
1. Eventuele klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient opdrachtgever binnen veertien dagen na het verrichten van de werkzaamheden of na ontvangst van de factuur schriftelijk in te dienen bij Let it flow.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichtte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en komt elk verweer en elke vordering van opdrachtgever dienaangaande te vervallen.
3. De indiening van een klacht geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico.
2. Let it flow zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een vrije beroepsbeoefenaar kan worden verwacht.
3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Let it flow die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is iedere aansprakelijkheid van Let it flow te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Let it flow in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
4. Let it flow is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Let it flow.
5. Let it flow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Let it flow is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Let it flow te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
7. Let it flow is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Let it flow tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
9. Opdrachtgever vrijwaart Let it flow tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtgever op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven.

Artikel 10 – Geheimhouding
1. Let it flow en opdrachtgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst de van de andere partij uit hoofde van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
2. Als Let it flow uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken, vervalt haar geheimhoudingsplicht indien en voor zover dit noodzakelijk is om zich tegen die aanspraken te verweren.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom
1. Let it flow behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Let it flow heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Tenzij Let it flow en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan door Let it flow in het kader van de opdracht verstrekte stukken of andere geestesproducten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

Artikel 12 – Privacy
1. Let it flow zal persoonsgegevens alleen verwerken die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2. Let it flow zal de persoonsgegevens verwerken en beschermen overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. Let it flow zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van commerciële diensten.
4. Let it flow zal de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte laten verwerken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen Let it flow en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Let it flow en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de rechter in de vestigingsplaats van Let it flow, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.letitflow.nu.
Let it flow is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deel deze pagina